PAUL(CHEN)
Kueder, blanc tigré,

De Paul, e kastréierte Kueder, huet sech zu den 09.08.18 Alzeng duerch d'Bascht gemaach. 
Telefon 621 77 35 07