Iwwerleeungen zum neien Déiereschutzgesetz

15/06/2018

Iwwerleeungen zum Déiereschutzgesetz dat e Mëttwoch 06. Juni 2018 an der Chamber gestëmmt ginn ass

Dass, wéi an all Gesetz, net alles „perfekt“ an zu jidder betraffenen Acteur senger vollster Zefriddenheet ass, ass keen neie Phenomen.

Eng ganz Rëtsch groussherzoglech Reglementer musse jo elo mol nach ausgeschafft ginn an zur Uwendung kommen. Eréischt da gesäit ee wou nach kann a soll nogebessert ginn, dat awer och eréischt no enger gewësser „Lafzäit“ wou emol musse praktesch Erfarunge gemaach ginn an der Uwendung vum neie Gesetz um „Terrain“.

Ganz éierlech, an Hand op d’Häerz, fir den Déiereschutz hei am Grand-Duché ass et e grousse Schrëtt no Vir. Am direkte Verglach mat dem Gesetz vun 1983 ass jo elo och eent vun den haapt Zieler vun eis Déiereschützer erreecht, d‘Déier ass keng „Saach“ méi, den Artikel 3.2 léist hei kee Spillraum« animal »: un être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu'il est muni d'un système nerveux le rendant apte à ressentir la douleur.

Schonn am 1. Artikel sinn dräi entscheedend Ännerungen ze gesinn, d‘Dignitéit an d‘Sécherheet (Sécurité) si beim Objektiv vum Gesetz dobäi komm. Bei de Verbueter ass dobäi komm, dass een en Déier kengen „Ängschten“ (Angoisses > Malaise psychique et physique, né du sentiment de l'imminence d'un danger, caractérisé par une crainte diffuse pouvant aller jusqu'à la panique) méi dierf aussetzen.

Den Artikel 3. definéiert Begrëffer déi an der Vergaangenheet éischter vague an ofhängeg vum Acteur definéiert konnte ginn. Hei sollen, niewent dem virdru genannte Punkt 2. virun allem

 • de Punkt 5. :

 « bien-être animal »: l'état de confort et d'équilibre physiologique et psychologique d’un animal se caractérisant par un bon état de santé, un confort suffisant, un bon état nutritionnel, la possibilité d'expression du comportement naturel, un état de sécurité ainsi que l'absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse

 • de Punkt 7. :

 « dignité de l'animal »: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent. II y a atteinte à cette dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;

 • an de Punkt 14. :

 « sécurité de l'animal »: toutes les circonstances visant à assurer l'intégrité physique et psychique d'un animal.

ervirgestrach ginn.

Den Artikel 4. ass eng méi genau Definitioun vum fréieren Artikel 2. Hei goufe fënnef Punkte bäigefügt déi fir eis am Déiereschutz eng ganz wichteg Handhab wäerte ginn wann et em d’Haltung vun den Déiere geet:

 1. d'assurer que l'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce;

 2. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;

 3. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l'animal;

 4. de ne pas maltraiter un animal ou d'exercer une cruauté active ou passive envers un animal;

 5. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal.

Beim Artikel 6. wënscht een sech als Déiereschützer, dass d‘Autoritéite méi wäit gaange wieren an (ënnert (1)) net nëmmen en „a Kenntnis setzen“ (notification) mee eng „richteg“ Autorisatioun fir en Zirkus, eng Déierenausstellung oder en Déieremaart am neie Gesetz géife verlaangen. Hei hätt ee Mëssstänn, ob déi jo des Ëftere wärend esou Veranstaltunge vun Déiereschützer higewise gouf, schonn am Virfeld kënne feststellen, dësen Zevirkomme respektiv hätt een dem Déiereschutz eng besser Handhab zur Dispositioun gestallt wann eng „richteg“ Autorisatioun misst virleien an där d‘Openthaltskonsitioune vun den Déiere bei enger spezifescher Veranstaltung kloer definéiert wieren.

Och gëtt an deemselwechten Artikel ënnert (3) den Déiereschutzorganisatiounen e ministeriellen Agreement zougestanen, si kréien hei Rechter mee och Flichten:

(3) Les associations de la protection animale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection des animaux peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre. Il en est de même des associations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.

Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection des animaux.

En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et que leur intérêt d'agir se couvre entièrement avec l‘intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Et muss een ofwaarde fir an der Praxis ze gesi bis wéi wäit déi Flichten an Zesummenaarbecht mat den offiziellen Organer kënnen (a mussen) vun den (dann agreéierten) Déiereschutzorganisatiounen erfëllt ginn.

Eng ganz kloer „Stäerkung“ vun den Déiereschutzorganisatiounen (wann se dann agreéiert sinn) ass de leschten Abschnitt wou si als Partie Civil bei Verstéiss géint d‘Déiereschutzgesetz kënnen optrieden.

D’Kapitel 7 ka vun eis als Déiereschutzorganisatioun nëmme Guttgeheescht ginn, och wa verschidde Punkten an der Praxis fir aner Acteuren am „Déieresecteur“ problematesch kéinte ginn.

Chapitre 7 - Interventions sur les animaux et pratiques interdites

Art. 10. Interventions sur les animaux

 1. Toute intervention sur un animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée sous anesthésie.

 2. L'anesthésie doit être pratiquée par un médecin-vétérinaire.

 3. Une dispense de l'obligation d'avoir recours à un médecin-vétérinaire peut être accordée par le ministre, lorsque l'anesthésie est réalisée par projectile ou dans le cadre d'expériences ou d'études scientifiques sur des animaux vivants. 

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice de la médecine vétérinaire, l'anesthésie n'est pas requise:

 1. lorsque le médecin-vétérinaire estime se trouver en présence d'un cas ou une anesthésie n'est pas indiquée pour des raisons médicales ou irréalisable;

 2. lorsqu'il s'agit d'interventions mineures.

(4) Les interventions mineures pouvant être effectuées sans anesthésie sont précisées par règlement grand-ducal.

Mir hoffen dass de folgenden Artikel (endlech) déi barbaresch Praxisse vum « coupéieren » ee fir allemol der Vergaangenheet ugehéiere léist.

Art. 11. Amputations

 1. Un animal ne peut être amputé où être amputé partiellement que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs.

 2. La détention et la commercialisation d'animaux amputés en infraction à la présente loi sont interdites.

 3. Les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal sont déterminés par règlement grand-ducal.

Hei kréien d’Autoritéiten (a mir als Déiereschutzorganisatioun) eng ganz Réi vu Méiglechkeete fir, an de leschte Joren ëmmer méi heefeg festgestallten Praktiken, ze sanktionéieren, respektiv kënne Plainte ze deposéieren.

Art. 12. Pratiques interdites

Il est interdit:

 1. de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompenses ou dons lors de concours, de loteries, de paris, ou dans d'autres circonstances similaires;

 2. de contraindre un animal, sauf en cas de force majeure, à réaliser des performances qu'il est manifestement incapable d'atteindre parce qu'elles dépassent normalement ses forces ou parce que l'animal se trouve dans un état de faiblesse;

 3. de lâcher ou d'abandonner, dans l'intention de s'en défaire, un animal apprivoisé dont l'existence dépend des soins de l'homme;

 4. d'employer un animal pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films, ou à des fins analogues, pour autant qu'il en résulte pour l'animal des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions;

 5. d'exciter l'agressivité d'un animal afin qu'il s'attaque à d'autres animaux ou de le confronter à d'autres animaux vivants sans préjudice des règles d'exercice de la chasse;

 6. de gaver un animal ou de le nourrir de force à moins que son état de santé n'exige cette mesure;

 7. de fournir sciemment à un animal une nourriture ou un abreuvage qui lui cause manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ainsi que de lui administrer des substances destinées à stimuler ses capacités physiques en vue de compétitions sportives;

 8. de pratiquer la chasse à courre;

 9. d'organiser des concours de tir sur des animaux vivants;

 10. de pratiquer des actes sexuels avec un animal;

 11. de fabriquer, de commercialiser et d'utiliser des produits provenant scientifiques ou médicales;

 12. de chiens ou de chats, à l'exception de produits utilisés à des fins

 13. d'élever un animal en vue de l'utilisation principale de la peau, de la fourrure, des plumes ou de la laine;

 14. d'éliminer des animaux pour des raisons exclusivement économiques;

 15. de vendre ou de céder à titre onéreux ou gratuit des chiens ou de la voie publique;

 16. chats dans les établissements commerciaux, sur les marchés et sur

 17. de ne pas porter secours, dans la mesure du possible, à un animal souffrant, blessé ou en danger;

 18. de tuer ou de faire tuer un animal, sans nécessité;

 19. de causer ou de faire causer, sans nécessité, des douleurs, angoisses, dommages ou lésions à un animal.

Am Kapitel 9 sinn och (méi) Méiglechkeeten definéiert fir en Déier aus enger Noutsituatioun kënnen „eraus“ ze huelen (Artikel 14) respektiv Méiglechkeete fir dass en Déier net Méint a Jore „provisoresch“ ënnerbruecht gëtt ouni dass eng Entscheedung zu de weidere Besëtzverhältnisser kann an engem « Delai raisonnable » getraff ginn (Artikel 16).

Art. 14. Mesures d'urgence

En cas de risque imminent pour la dignité, la protection de la vie, la sécurité ou le bien-être d'un animal, le directeur de l'Administration des services vétérinaires, après avoir informé le ministre, est autorisé à ordonner les mesures d'urgence suivantes:

 1. ordonner à tout propriétaire ou détenteur d'un animal le retrait de sa garde ou de certaines de ses activités en lien avec celle-ci;

 2. ordonner la fermeture d'un établissement, local, terrain, aménagement et moyen de transport ou sont détenus ou utilisés des animaux et l’évacuation des animaux détenus ou utilisés;

 3. ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à la dignité, la protection de la vie, la sécurité ou le bien-être d'un animal.

L'ordonnance est notifiée ou remise en main propre au propriétaire ou au détenteur. Elle est motivée et elle prend effet à la date de sa notification.

En cas de retrait de la garde d'un animal, celui-ci est confié à une personne physique ou morale qui lui assure les soins et le logement appropriés ou à une association de la protection animale.

Les ordonnances d'urgence prescrites ont une durée de validité limitée à quarante-huit heures. Elles doivent être confirmées par une décision du ministre, le propriétaire ou détenteur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours en reformation est possible devant le Tribunal administratif.

Les frais engendrés suite à cette ordonnance, notamment les frais de garde, les frais de traitement, les frais de médicaments, les frais de transport et les frais vétérinaires sont à la charge du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.

Art. 16. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

….

(4) en cas de contravention ou de délit, saisir les animaux, les cadavres ou les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant, susceptibles d'une confiscation ultérieure. Les animaux saisis sont confiés à une personne physique ou morale qui leur assure les soins et le logement appropriés ou à une association de la protection animale;

La saisie prévue au point 4 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d'instruction.

 …

En cas d'urgence, le juge d'instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.

(4) Tout propriétaire ou détenteur est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l'article 15, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Och als e « ganz positiven Aspekt » gesi mir als Déiereschutzorganisatioun déi am Artikel 17 empfindlech gehëckte Sanktiounen am Fall vu Verstéiss géint d’Déiereschutzgesetz.

(1) Les contraventions suivantes sont punies d'une amende de 25 euros à 1.000 euros.

(2) Les délits suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 200.000 euros ou d'une de ces peines seulement. 

(3) Le juge peut ordonner la confiscation des animaux, des engins et instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.

(4) Le juge peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans.

(5) En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.

Wéi schonn ugangs geschriwwe musse mir elo mol ofwaarde wéi dat neit Gesetz sech an der Praxis ëmsetze léist a wéi et sech do bewäert.

Egal wéi soe mir op dëser Plaz als Déiereschutzorganisatioun mat enger „gewësser Erfarung“ all den Acteuren déi dëst neit Gesetz erméiglecht, ënnerstëtzt an an d’Praxis ëmgesat hunn e GROUSSE MERCI an eisem Numm mee virun allem am Numm vun all den (erlaabt eis hei den Therme vum Gesetz ze benotzen ;-) „ être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu'il est muni d'un système nerveux le rendant apte à ressentir la douleur „.

Hei ënner "News" fannt dir de ganzen Text vum Gesetz.

 

Am Numm vum Direktiounscomité vum Régionalen Diddelenger Déierenasyl