Eise Kalenner fir 2022 ass do!!!

07/10/2021

Eise Kalenner fir 2022 ass do!!! 
 
E ganz grousse Merci un d'Schüler an hier Schouljoffer vum Cycle 1 aus der Schoul "Um Widdem" vu Kayl fir déi schéi Biller op onsem Kalenner 2022. D'Fotoe vun onse Muppen a Kazen si vum Luisa Maria Stagno.
 
De Kalenner kritt der bei eis am Asyl ze kafen.
 
Den Déierekalenner kann och per Mail op info@asile.lu bestallt ginn, respektiv duerch d’Iwwerweise vu 17,50.-€ (15.-€ Kalenner & 2,50.-€ Versand) op den Konto LU52 1111 0026 3011 0000 CCPLLULL mat der Mentioun „Kalenner 2022“ .
 
Den Erléis aus dem Verkaf ass zu 100% fir déi verloosse Muppen a Kazen aus dem Regionalen Déierenasyl Diddeleng.