Eise Kalenner fir 2021 ass do!!!

24/09/2020

Eise Kalenner fir 2021 ass do!!! ?

E ganz groussen Merci un 3ème artistique aus dem Lycée Michel Rodange Lëtzebuerg fir déi super schéin Biller ob onsem Kalenner.

De Kalenner kritt der bei eis am Asyl ze kaafen.

Den Déierekalenner kann per Mail op info@asile.lu respektiv duerch d’iwwerweisen vu 17,50.-€ (15.-€ Kalenner & 2,50.-€ Versand) op den Konto vum Asile : LU52 1111 0026 3011 0000 CCPLLULL , mat der Mentioun „Kalenner 2021“ bestallt ginn.

Den Erléis aus dem Verkaf ass zu 100% fir déi verloosse Muppen a Kazen aus dem Regionalen Déierenasyl -Diddeleng