Muppeschoulen

Mir schaffe mat folgende Muppeschoulen zesummen

Muppenhaff     
Alter Kirchenweg 8  D-54439 Körrig/Merzkirchen  
0049 6581 99 76 29  www.dogtrainingcenter.lu
 
Dogcoach                                         
L-8328 Capellen 
621 324 878  www.dogcoach.lu
 
NiceDogs        
35, Cité Wuesheck  L-8351 Dahlem  
26 88 96 07  www.nicedogs.lu
 
Muppentrupp   
2, rue du Moulin  L-6211 Consdorf 
26 78 45 73  www.muppentrupp.com