TIEGI -identifiable par micropuce-
Kueder, roux tigré,

Den Tiegi ass vun en Meinden (07.06.21) uns net méi heem komm. Hien ass verluer gangen zu Tënten. Hien ass eng ganz léif an heemlech Katz. Hien hut 11 Joer.

Contact: danywiltgen@yahoo.de