BENEVOLE AM REGIONALEN DEIERENASYL DIDDELENG?

Du bass méi wéi 18 Joer al, hues Freed dorun fir mat Muppen oder Kazen zesummen ze sinn, dech em si ze këmmeren, se ze fidderen, hinnen hier Medikamenter ze ginn, se sënnvoll ze beschäftegen, mat hinnen ze schmusen?

Du bass zouverlässeg, pünktlech, exakt an interesséiert un engem Engagement ouni zäitlech Limitt?

Du hues Intressen u Formatioun, Aarbecht an enger flotter Equipe, du hues eegen Initiativ an Duerchhalverméigen?

Du hues een Dag an der Woch vu 16:30 Auer bis 19h45 Auer Zäit?

 

Bedenk awer w.e.g.:

 • D’Benevolat am Asyl ass ABSOLUT fräiwëlleg, ouni iergendeng Aart vu Bezuelung. (Ausser der Zouneigung vun eise Muppen a Kazen ;-)

 • Eis Muppen hunn hier Ausleef wou si kenne matenee spillen, rolzen a lafen, mir ginn NET mat hinnen eraus spadséieren.

 • Et ginn och manner schéi Momenter wann e Mupp oder eng Kaz krank sinn.

 • Dass mir et och emol mat Leit ze dinn hunn fir déi e Mupp oder eng Kaz net „esou vill wäert“ sinn wéi fir eis.

 • Déi éischt Méint bass du an der Ausbildung fir eis Muppen a Kazen kennen ze léieren, du kriss gewisen wéi d’Ofleef am Asyl sinn a wat fir Sécherheeten am Asyl mussen agehale ginn.

E Benevolat am Asyl bitt dir eng Mataarbecht an enger flotter, jonker an dynamescher Equipe wou’s du vill Satisfaktioun a flott Momenter wäerts erliewen. An engem Virstellungsgespréich kanns du all deng Froen mat eise Responsabelen klären an du kriss méi en detailléierten Abléck an eis villfälteg Aarbecht.

 

Bass du bereet dech dësen Erausfuerderungen ze stellen?

 

Da schéck eis däin CV mat engem Bréif wou’s du eis deng Motivatioun fir e Benevolat am Asyl beschreifs un info@asile.lu oder op 45, rue de la Forêt L-3471 Dudelange.

 

Ehrenamt im Tierheim?

Bist du über 18 Jahre alt, liebst du die Gesellschaft von Hunden und Katzen, kümmerst dich gerne um sie, fütterst sie, gibst ihnen die notwendigen Medikamente, bietest ihnen eine sinnvolle und artgerechte Beschäftigung an, streichelst sie gerne?

Du bist zuverlässig, pünktlich, genau und interessiert an einer zeitlich unbegrenzten Mitarbeit?

Du bist an Fortbildung interessiert, arbeitest gerne in einem motivierten Team, zeigst Initiative und hast Durchhaltevermögen?

Du hast einen Tag pro Woche zwischen 16:30 und 19:45 Uhr Zeit?

 

Bedenke aber Folgendes bitte :

 • Das Ehrenamt im Tierheim ist ABSOLUT freiwillig, ohne jegliche Art von Vergütung.

  (außer der Zuneigung unserer Hunde und Katzen ;-)

 • Unsere Hunde haben große umzäunte Ausläufe in denen sie laufen, spielen und "sich austoben" können. Wir gehen NICHT mit den Hunden spazieren.

 • Es gibt auch weniger "glückliche" Momente, wenn ein Hund oder eine Katze krank ist.

 • Von Zeit zu Zeit müssen wir uns mit Menschen auseinandersetzen, für die ein Hund oder eine Katze nicht den gleichen "Wert" hat wie für uns.

 • In den ersten Monaten werden Sie in der Ausbildung sein um unsere Hunde und Katzen kennenzulernen, den Ablauf der zu erledigenden Arbeit zu erlernen und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen die im Tierheim zu respektieren sind, zu verinnerlichen.

Das Ehrenamt im Tierheim bietet dir eine Mitarbeit in einem jungen, dynamischen und sympathischen Team, wo du Zufriedenheit und positive Erfahrungen erleben wirst. Während eines Vorstellungsgesprächs mit unseren Verantwortlichen kannst du alle Fragen zum Thema Ehrenamt im Tierheim stellen und weitere Details werden dir mitgeteilt.

 

Bist du bereit, diese Herausforderung anzunehmen?

 

Dann sende uns deinen Lebenslauf und einen Brief mit deinen Beweggründen für eine Mitarbeit in unserem Tierheim auf info@asile.lu oder an 45, rue de la Forêt L-3471 Dudelange.

 

Bénévole à l’Asile pour Animaux ?

Tu as plus que 18 ans, tu aimes la compagnie de chiens et de chats, t’occuper d’eux, les nourrir, leur donner les médicaments nécessaires, entretenir leurs locaux de vie, les caresser ?

Tu es fiable, ponctuel, exact et intéressé par un engagement illimité ?

Tu es intéressé aux formations, au travail dans une équipe joviale, tu montres de l’initiative et tu es persévérant ?

Tu as un jour par semaine pour t’engager entre 16h30 et 19h45 ?


Pense au suivant s.v.pl. :

 • Le bénévolat à l’asile est ABSOLUMENT volontaire, sans aucune sorte, sous quelques formes que ce soit, de rémunération. (Excepté l’affection de nos chiens et chats ;-)

 • Nos chiens ont leurs grands espaces clôturés en verdure où ils peuvent courir, jouer et se « défouler » nous ne pratiquons de promenade avec les chiens.

 • Il y a aussi des moments moins « joyeux » si un chien ou un chat est malade.

 • Que de temps à autre, nous avons à faire a des personnes pour lesquelles un chien ou un chat n’ont pas la même « valeur » que pour nous.

 • Les premiers mois, tu seras en formation pour faire connaissance avec nos chiens et chats, apprendre le déroulement des travaux à exécuter et assimiler les sécurités à respecter au sein de l’asile.

Un bénévolat à l’asile t’offre une coopération dans une équipe jeune, dynamique et joviale où tu vivras des moment positifs et plains de satisfaction. Lors d’un entretien d’engagement avec nos responsables, tu pourras poser toutes les questions concernant un bénévolat et une panoplie de détails te seront communiqué.


Tu es prêt à te lancer dans ce défi ?


Alors envois-nous ton CV et une lettre avec tes motivations pour un engagement comme bénévole à l’asile sur info@asile.lu ou au 45, rue de la Forêt L-3471 Dudelange.